Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter för inkomståret 2018 skall vara Skatteverket tillhanda senast den 31 januari 2019. Detta är sista gången kontrolluppgifter lämnas för helt kalenderår.